Diecéze litoměřická

Úvodní strana

Drobečková navigace

Ke stažení

pdf.gifdoc.gifxls.gif

Z ordinariátu

pdf.gif doc.gif

Vizitační protokol - .pdf / .doc

pdf.gif doc.gif

Přihláška do kněžského semináře - .pdf / .doc

pdf.gif doc.gif

Protokol o předání farnosti - .pdf / .doc

xls.gif

Protokol o předání více farností - .xls

Z kancléřství

Obecné

doc.gif

Přehled vánočních bohoslužeb 2016 - .doc

pdf.gif

Fotografování v kostele při liturgických úkonech - .pdf

pdf.gif

Stanovy ekonomické rady farnosti - .pdf

doc.gif

Hlášení úkonů duchovní správy 2016 - .doc

pdf.gif

Hlášení úkonů duchovní správy 2016 - .pdf


Formuláře pro duchovní správu

doc.gif

Potvrzení o křtu - .doc

doc.gif

Žádost o křest dítěte -.doc

doc.gif

Zápis žádosti o církevní sňatek -. doc

doc.gif

Potvrzení o sňatku -.doc

pdf.gif doc.gif

Žádost o křest dospělé osoby - .pdf / .doc

pdf.gif doc.gif

Žádost o přijetí do římskokatolické církve - conversio - .pdf / .doc

pdf.gif doc.gif

Biřmovací lístek - .pdf / .doc

pdf.gif doc.gif

Žádost o dovolení k přijímání svátostí - .pdf / .doc

doc.gif

Ne Temere.dotx

Manželské záležitosti

doc.gif

soubor_pdf.gif

Dispens - disparitatis cultus, smíšené manželství, asistence, ohlášky

doc.gif

soubor_pdf.gif

Žádost o konvalidaci - prosté zplatnění manželství

doc.gif

soubor_pdf.gif

Žádost o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu nedostatku formy

doc.gif

soubor_pdf.gif

Privileqium paulinum - zrušení manželství mezi dvěma nepokřtěnými ve prospěch víry strany, která přijala křest a chce uzavřít nové manželství

doc.gif

soubor_pdf.gif

Žádost o zplatnění manželství v základu - Sanatio in radice

doc.gif

 

Automobil (Kirche in Not)

Pozn.: Tento formulář slouží jen jako osnova žádosti, která musí být napsána v němčině a zaslána ke schválení na biskupství, odkud je pak odeslána na Kirche in Not.

doc.gif

soubor_pdf.gif

Kanonická mise

Pokyny:

Katechetické směrnice ČBK z roku 1994 str. 25: „Bez kanonické mise nesmí nikdo provádět oficiálně náboženskou výchovu na školách ani farní katecheze."

1) O kanonické mise pro své katechety či pastorační asistenty, kteří ve farnosti vyučují náboženství, žádají písemně duchovní správcové na biskupství každý rok před začátkem nového školního roku či během měsíce září.

Žádosti zasílejte na adresu: Diecézní katechetické centrum, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec

2) Katecheté, kteří jsou placeni biskupstvím musí v souvislosti s pravidly, která platí v otázce vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, a vzhledem k pořádku, který je důležitý mimo jiné i pro případ kontroly z úřadů, zaslat každým rokem následující:

a) osobní dotazník (formulář je možné získat na mzdovém oddělení či na Katechetickém centru)

b) potvrzení od příslušného duchovního správce, v němž bude uveden počet hodin vyučovaných měsíčně

c) kopii kanonické mise

Pouze těm katechetům, kteří zašlou všechny tři uvedené písemnosti, může biskupství vyplácet mzdu. Zároveň je nutné, aby tyto náležitosti byly vyřízeny včas. Pokud katecheta učí od září a tím pádem má nárok na mzdu za měsíc září, musí již v srpnu zaslat na adresu Katechetického centra osobní dotazník, potvrzení od kněze i kopii kanonické mise, aby mohl být evidován a placen od začátku školního roku. Není možné proplácet mzdu zpětně. Mzda je převáděna na účet peněžního ústavu, katecheta tedy musí mít založený účet, složenkou mzdu zasílat nelze.

PRO UZAVŘENÍ SMLUV S NOVÝMI KATECHETY JE NUTNÉ OSOBNÍ JEDNÁNÍ (NELZE VYŘIZOVAT TELEFONICKY ČI PÍSEMNĚ).

doc.gif

soubor_pdf.gif

Koncert

Postup při povolování koncertů:

1) Pořadatel koncertu řádně vyplní žádost o koncert. V žádosti musí být vždy uveden podrobný program koncertu.

2) Pořadatel předloží vyplněnou žádost správci farnosti, ve které se má koncert konat.

3) Správce farnosti se ke konání koncertu vyjádří a pokud s jeho konáním souhlasí, zašle žádost na biskupství.

4) Z biskupství se potvrzená žádost pošle se zpět správci farnosti - a to ve dvou provedeních: v originále, který sem byl zaslán, a také v kopii. Kopie je pro agendu farnosti, takže si ji správce nechá, potvrzený originál pak předá pořadateli koncertu.

Ekonomické záležitosti

Obecné
xls.gif

Výkazy daňová evidence 2013.xlsx.xls

xls.gif

Výkazy podvojné účetnictví 2013.xlsx.xls

doc.gif

Žádost o dovolenou - .doc

Plošné pojištění majetku diecéze a farností

pdf.gif

Hlášení škody - .pdf

pdf.gif

Zplnomocnění k výpovědi pojistné smlouvy - .pdf

Inventarizace majetku
pdf.gif

Směrnice o inventarizaci - .pdf

pdf.gif doc.gif

Inventarizace - vzor č.1 - .pdf.doc

pdf.gif xls.gif

Inventarizace - vzor č.2 - .pdf.xls

pdf.gif doc.gif

Inventarizace - vzor č.3 - .pdf.doc

pdf.gif doc.gif

Inventarizace - vzor č.4 - .pdf.doc

pdf.gif doc.gif

Inventarizace - vzor č.5 - .pdf.doc

pdf.gif doc.gif

Inventarizace - vzor č.6 - .pdf.doc

 

Stavební agenda

Obecné
pdf.gif doc.gif

Prohlášení o finančním krytí akce - .pdf.doc

pdf.gif xls.gif

Žádost o příspěvek na opravy - .pdf.xls

doc.gif

Žádost o schválení záměru k realizaci - vzor.doc

Všeobecná pravidla:

1) Výše uvedené druhy žádostí (kromě žádosti o kanonickou misi k vyučování náboženství) posílejte na adresu:

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice
(neadresujte přímo na otce biskupa či generálního vikáře)

Žádost o kanonickou misi k vyučování náboženství zasílejte na adresu:

Diecézní katechetické centrum
Kostelní 9/7
460 01 Liberec

2) Formuláře žádostí vyplňujte čitelně (nejlépe strojem či na PC) a uvádějte všechny požadované údaje! Je-li žádost vyplněna řádně, není již potřeba přikládat jakékoli další písemnosti (v případě nutnosti používejte jako přílohy pouze kopie úředních dokladů, nikoli originály).

3) Žádost zasílejte v dostatečném časovém předstihu - nejméně 3 týdny.


Dokumenty vydané Českou biskupskou konferencí

si můžete stáhnout na stránkách ČBK - www.cirkev.cz.

 

Červená řada: obsahuje dokumenty vydávané vatikánskými dikastérii (tj. papežských kongregací, rad a komisí)

 

Zelená řada: obsahuje publikace související s papežem Janem Pavlem II.

 

Hnědá řada: obsahuje dokumenty vydávané papežem

 

Fialová řada: obsahuje dokumenty vydávané ČBK

Acta ČBK: obsahují souhrn dokumentů různého charakteru včetně papežských poselství

 

Prohlížeč souborů PDF - Adobe Reader si můžete stáhnout zde.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Georgia; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Georgia; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Vyhledávání

Hlavní menu

Rychlá volba

Diecézní katalog

- vyhledávání bohoslužeb

Časopis Zdislava

Diecézní charita Litoměřice

Knihovna

Odkazy

fb.jpg

twitter.png

 

 

Filipov_bazilika minor_150 výročí_ logo_pro světlé pozadí_autor Jiří Stejskal_web.png

logo.png

Logo_FN_Norsko_sm.jpg

CBK-banner-120x90.png

apha.gif

proglas.gif

banner_radio_vatican.gif

tvnoe.gif

CT_webbanner.png

vira.gif

logo_kt_bar jpg.jpg

ikona_tarsicius.gif

Banner_ARCS_120x120px.gif

logo galerie.jpg

lesy.jpg

Banner-03.png

Licence Creative Commons

Obsah této stránky, jejímž autorem je Biskupství litoměřické, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko.
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde.